งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)

กำหนดดำเนินการการยื่นเอกสารในการขอกู้เงินเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563

โดยมีกำหนดการรายละเอียดดังแนบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-665-3555 ต่อ 8325