กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ กุล่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง