กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์อาจารย์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนห้องเรียน Smart Classroom