กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ และทีมงานโครงการตำบลต้นมะพร้าว ลงพื้นที่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เป็นสินค้าประจำตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มรายได้และผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 ท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวงศกร บัวไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรม เพื่อให้คนในชุมชนนำข้อมูลและลักษณะพื้นฐานของตำบลต้นมะพร้าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงาน Tambon profiles ซึ่งจะทำให้ทราบความหลากหลายทางชีวภาพและต้นทุนวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพและการพัฒนาสินค้า OTOP ให้กับคนในชุมชนตำบลต้นมะพร้าว พร้อมทั้งมีการร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงการจ้างงาน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กับผู้เข้าร่วมโครงการ กับกลุ่มบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนผู้ถูกจ้างงานตำบลต้นมะพร้าว
ที่มา: ทีมงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี