งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศลูกจ้างชั่วคราวสมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา   ของฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้อง ๑๑๐๒  งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

 

 

– n/a –

 

 

– n/a –

 

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์