การจัดการความรู้ [KM]การประชุมงานบริการวิชาการงานบุคลาการงานประกันคุณภาพการศึกษางานวิจัยและพัฒนางานสหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556

ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2556  โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ  เป็นประธานกรรมการในการตรวจ   อาจารย์สุรพร     กิตติสารวัณโณ  อาจารย์ศุภศิษฏ์ เร่งมีศรีสุข เป็นกรรมการ  และผศ.ศิริรัตน์  ชำนาญรบ ผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบำรุงเป็นกรรมการเสริม  ระหว่างวันที่ 30  มิถุนายน -1 กรกฏาคม 2557  ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผลการตรวจประเมินในระดับดี  คือ 4.39 

 ที่มา: งานประกันคุณภาพ  ฝ่ายวางแผน