กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ทั่วไปประชาสัมพันธ์อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัล จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี “โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู่ชุมชน ไทย-เมียนมาร์”  “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”  รับเงินสด 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 4/2557  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์