ทั่วไปสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อบรมอาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร

ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร   วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากเจ้าของภาษาและการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความ  พร้อมด้านภาษของบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ( AEC)   ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก