งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล Best Paper Awards