การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษางานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ได้แก่ ผศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ดร.เอกธิป สุขวารีและผศ.สุใจ พรเจิมกุล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะฯ เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์