กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21