งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวอาจารย์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว