งานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยผู้บริหาร