งานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจ ภายนอก