งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม “โครงการธรรมาภิบาลในองค์กร”