งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ตำแหน่งผู้บริหาร