การจัดการความรู้ [KM]งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร เหรียญเงิน