งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 Larts-Rmutp_01122558_PostNo9348_Agenda_Rama9