งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์อาจารย์เจ้าหน้าที่

ขอเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

Download (PDF, 2.23MB)