งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อบรมอาจารย์เจ้าหน้าที่

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ห้อง e-Classroom (R204)


เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ห้อง  e-Classroom สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง นั้น   งานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ห้อง e-Classroom (R204)  ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๒  คณะบริหารธุรกิจ

img003-NoteGov0581-12_1164_16122557
เชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการใช้ห้อง e-Classroom (R204)