งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์เจ้าหน้าที่ไหว้ครู

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558