งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาคณะฯ ทุกชั้นปี มาเลือกตั้ง “นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”