งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

http://larts.rmutp.ac.th/2554/wp-content/uploads/2019/01/larts-rmutp_Postno13927_Pic-SaMo2562.jpg