งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ขอเชิญชวนชมการสาธิตการทำพู่มงคลแบบจีน

Larts-rmutp_PostNo9465_China