งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสโมสรนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559