งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์