ทั่วไปประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และมีหลักสูตรการฝึกอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้

  1. หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for IP Trainers” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2555
  2. หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for Advanced IP Protection Practitioners” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2555
  3. หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for Patent Experts” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่27 สิงหาคม-14 มิถุนายน 2555
  4. หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for IP Protection Lawyers” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 กันยายน -12 ตุลาคม 2555

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-5474652 หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipthailand.go.th/