งานประกันคุณภาพการศึกษางานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

กำหนดการ “โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ”

Download