งานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มิ.ย. 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 


 

 

  • สาขาวิชาการโรงแรม กลุ่มที่ 1 ห้อง 1111

Download (PDF, 88KB)


  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กลุ่มที่ 1 ห้อง 1112

Download (PDF, 82KB)


  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 1 ห้อง 1113

Download (PDF, 89KB)