งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวมคณะ)
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. ***พร้อมส่งใบประเมินภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้างเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฝึกซ้อม***
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวมมหาวิทยาลัย) รอบบ่าย ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พณิชการพระนคร
รายงานตัว ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล เวลาในการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (ฝึกซ้อมใหญ่) รอบบ่าย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี
รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร) รอบบ่าย ณ หอประชุมมทร.ธัญบุรี
รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
***สำหรับบัณฑิตที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในวันที่ 2, 7 เมษายน 2564 จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 http://regis.rmutp.ac.th/?cat=19
2. แจ้งรายชื่อไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
การแต่งกายของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร แต่งการเสมือนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงทุกวัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 665 3555 ต่อ 8325,1002
ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร. พระนคร
ออกแบบโดย: อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สราทตราเล่งไพบูลย์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป