ทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กำหนดการปฐมนิเทศและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2556 คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ต้องเข้าร่วมทุกคนมีดังงต่อไปนี้

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3                                                 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์)                                                                                      วันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2556  ณ ค่ายภูริทัศน์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี                                                รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศภาพรวมมหาวิทยาลัย

 

3.กำหนดการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30  น.                                                                                                                               ณ ห้องประชุม D-HALL ( วิทยาเขตเทเวศร์ )

* หมายเหตุ *การแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันตรวจร่างกาย นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

(สามารถซื้อเครื่องแบบมหาวิทยาลัยได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  โทร.0-2282-9102 ต่อ 1224)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0-22829102
งานกิจการนักศึกษา  ต่อ 1224

งานประชาสัมพันธ์  ต่อ 1000,1005

(จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.)รูปนักศึกษา