การจัดการความรู้ [KM]งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันทุจริต ของกลุ่มราชมงคล