การประชุมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560