การประชุมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวางแผน

การประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)