งานวิเทศสัมพันธ์งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2016 ระหว่างวันที่ 19 – 31 พ.ค. 59 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี