ขอเชิญร่วมงาน Discovery Thailand

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมสมัครแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย. 2560

โครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลอง พระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 60 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง

โครงการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ ๔

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์

มาแล้ว!! ทัวร์ดี ราคาไม่แพง บริการทุกระดับประทับใจ ต้องบริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล

ศิลปศาสตร์มีสมุดประจำสาขาแล้วนะ…..รู้ยัง!!!

การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และได้อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ผู้นำชุมชน

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ และน่าน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

นศ.สาขาการท่องเที่ยวให้การต้อนรับและนำชมเรือนหมอพร

ประมวลภาพโครงการนิทรรศการเปิดท่องเที่ยว 17 พ.ย. 59

ประมวลภาพ โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว 16 พ.ย. 59

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ในคอนเซ็บงาน “ตั้งขากล้องส่องเมืองไทย” (ตามรอยเท้าพ่อ)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวหข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในอนาคต” และ “บุคลากรแบบไหนที่องค์กรต้องการ”

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมงาน นิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว “ตั้งขากล้องส่องเมืองไทย”

สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน และวิชาการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ ณ ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7-8 พ.ย.2559

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้นำตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาแจกขนมแก่ผู้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยฯ ณ สถานีรถไฟบางซื่อ

ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมการใช้จักรยาน (Car Free Day) จากกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว [พระนครทราเวล]

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสายสัมพันธ์อาเซียน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 59

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในการขอใบอนุญาตวิชาชีพมัคคุเทศก์ และมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่จริง โดยมีอาจารย์วิบูลย์ หวังรวยนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ควบคุมนำนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 จำนวน 68 คน ร่วมเดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยการนี้ได้รับเกียรติจากคุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ข้าราชการบำนาญกรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดค้นแหล่งโบราณคดี) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวแก่นักศึกษา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับใบอนุญาตวิชาชีพมัคคุเทศก์ ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ Continue Reading →

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ อาจารย์ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ปภาดา สืบพลาย และอาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และมี น.ส.ณัฐฐา ช่วงโชติกุล นายวงศกร สงวนไว้ และ น.ส.ธิติมา แต่งพลกรัง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 21 – Continue Reading →

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย – 2 พ.ค. 59

มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนที่ 10 มัคคุเทศก์น้อยแห่งพระนครทราเวล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค. 59 ณ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี