นักศึกษาบัณฑิตประกาศประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอแจ้งกำหนดการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน วันจันทร์  ที่ 4  พฤศจิกายน 2556 (ช่วงเช้า)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงขอ
แจ้งรายละเอียดการแต่งกาย  กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ไว้ดังนี้

ประกาศ เรื่อง พิธิพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 27  ประจำปีการศึกษา 2555