Video Clipงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

คลิปแนะนำ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร