งานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข

อาจารย์ประยุทธ  เทียมสุข

งานการจัดการความรู้
(Knowledge Management)