ผลงานทางวิชาการ

โลโก้-ผลงานทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2560ผลงานตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561ข้อมูลการวิจัย
(ฐานข้อมูลงานวิจัย) ปี พ.ศ. 2556-2563

ผลงานงานทางวิชาการ ผู้วิจัย
  • Impact of Tourism Development on Local Communities With Special Reference to Bangkok Metropolis
  • ผศ. ดร. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
  • Dr. Vilas b. Kandalc

Content 2
Content 3