ผลงานทางวิชาการ

โลโก้-ผลงานทางวิชาการ

Coming Soon

โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย  งบประมาณ   งบประมาณ (บาท)  ผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย วันที่
1
กลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วิรัช รักษาสกุล
 รายจ่าย
     100,000.00
2
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนภูมินาม จังหวัดเพชรบุรีตามเส้นทางในนิราศเมืองเพชร
อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
 รายจ่าย
     270,000.00
รอดำเนินการ
3
การสร้างนวัตกรรมและเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก
เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
 รายจ่าย
     401,200.00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.อีสาน
1-3 ก.ย. 58
4
การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา
 เงินรายได้
     200,000.00
The 6th Rajamangala University of Technology International Conference
1-3 ก.ย. 58
 มหาวิทยาลัย
5
การประเมินศักยภาพโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม
 เงินรายได้
     154,000.00
The 4th International Symposium on Business and Social Sciences,
Japan  21 July 2015
 มหาวิทยาลัย
6
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนนางเลิ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิบูลย์ หวังรวยนาม
 เงินรายได้คณะ
       18,000.00
การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5"
27 พฤษภาคม 2559
7
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สุวิมล จุลวานิช
 เงินรายได้คณะ
       19,000.00
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
 6  มิถุนายน 2558
8
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อรุณี อรุณเรือง
 เงินรายได้คณะ
       19,000.00
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
 23-25 July 2014
9
ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิรัช รักษาสกุล
 เงินรายได้คณะ
       18,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินการนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์
10
การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558
เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
 เงินรายได้คณะ
       17,000.00
กำลังรอดำเนินการเผยแพร่ภายในเดือน กันยายน 2559
11
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปราณี ประวิชพราหมณ์
 เงินรายได้คณะ
       19,000.00
กำลังดำเนินการรอการตอบรับ
12
การออกแบบเนื้อหาบทเรียนและการสร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
วัชระ โพธิสรณ์
 เงินรายได้คณะ
       18,000.00
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ราชมงคล ครั้งที่ 6
 มิถุนายน 2558
14
ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พัลลพ หามะลิ
 เงินรายได้คณะ
       18,000.00
รอดำเนินการเผยแพร่
15
รูปแบบการเรียนที่มีความสุขของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปทิตตา ผุดผ่อง
 เงินรายได้คณะ
       17,000.00
16
ศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสู่โลกแห่งอาชีพ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการสมัครงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นเรศ กันธะวงค์
 เงินรายได้คณะ
       19,000.00
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.อีสาน
1-2 กันยายน 2558
17
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทรงสิริ วิชิรานนท์
 เงินได้ (วิจัยสถาบัน)
       40,000.00
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ราชมงคล ครั้งที่ 6
 มิถุนายน 2558