สาขาวิชา

การโรงแรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

การท่องเที่ยว

ภาษาไทยประยุกต์

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป