คณะผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์นเรศ  กันธะวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์อรจิรา  ธรรมไขยางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์อรจิรา  ธรรมไขยางกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.ชัยวุฒิ  ชัยฤกษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
อาจารย์วิไลลักษณ์  ตางาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
อาจารย์พัดยศ  เพชรวงษ์  หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์พัดยศ  เพชรวงษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์พัลลพ  หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
อาจารย์พัลลพ  หามะลิ
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
อาจารย์พัลลพ  หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
อาจารย์สิริพร  ป้องกงลาด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คุณอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล
หัวหน้าสำนักงานคณบดี