งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ