งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558