งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

“อธิการบดีนำทีม นักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงและชมรมดนตรี ของ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมรำวงงานวัด อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมกับ คณะผู้บริหารในหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น ๔ “