งานสื่อสารองค์กรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

🚷 ประกาศจากงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แจ้งงดเข้าพื้นที่ 🚷