งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 🚷 แจ้งงดเข้าพื้นที่ 🚷