งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ English for International Communication: Using English to convey international cultures