งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

การสอบปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันฑ์ ๒๕๖๓

การสอบปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันฑ์ ๒๕๖๓