กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563